Tallet er i seg selv ikke særlig oppsiktsvekkende for Tromsø kommune. De siste ti årene har antall tapte dyr som det er søkt erstatning for gått drastisk ned, samtidig som antall dyr som er sluppet ut på beite har vært relativt stabilt, ifølge Fylkesmannen i Troms.

– Deler av nedgangen kan forklares med differensiert forvaltning, sau og rovvilt er i stor grad adskilt. Den registrerte bestanden av jerv og gaupe har gått ned, og er nå rundt bestandsmålet for Troms, sier Andreas Vikan Røsæg ved Fylkesmannens avdeling for miljø og klima.

Tar lam

I Troms er gaupe og jerv blant dyrene som tar sau i betydelig grad. I Tromsø kommune er det imidlertid en annen predator som mistenkes å stå bak flest sauedrap.

foto
FARE FRA OVEN: Kongeørna er den som alene står bak flest tilfeller av rovvilterstatning.

Kongeørn har ifølge rovbase.no stått for 409 drap på lam, som er 31 prosent av alle saker som har endt med erstatning. Til sammenligning er jerv og gaupe på henholdsvis 17 og 13 prosent. Resten av erstatningsutbetalingene havner i kategorien «uspesifisert».

– At så stor andel av de erstattede dyrene blir erstattet til kongeørn i Tromsø, kommer av at kongeørn er det vanligste av rovdyrene i kommunen, sier Røsæg.

Store tap er ikke med i statistikken

I november skrev iTromsø om at det er savnet en rekke lam og reinsdyrkalver i Sjursnes-området i Ullsfjord (for abonnenter). Sauebøndene skulle vurdere å melde inn tapene. I alt dreide det seg om hundrevis av dyr.

Sauebonde Inge Skognes manglet 19 dyr av de 50–60 lammene han sendte på beite i vår.

– Det vi derimot har sett – etter at snøen kom – er spor etter minst tre gauper og en jerv. I tillegg er det mye ørn i området. Jeg tror årsakene til mine tap ligger der, sa Skognes til iTromsø i november.

Ifølge sauebonde Yngve Mortensen er det er normalt å miste 2–3 lam i løpet av sesongen. I år er rundt 70 lam tatt i området.

– For mitt vedkommende er ti lam borte. Og de er som sunket i jorden. Selv ikke beinrester og skinn har vært mulig å finne, sa Mortensen i november.

Samtidig rapporterer reineier Johan Anders Oskal at rundt 60 prosent av kalvene er tatt.

Kan få erstatning

Fristen for å søke om rovvilterstatning gikk ut 1. november. I Tromsø er det rapportert om 64 lam og 10 voksne dyr som skal være tatt av rovdyr. For Troms er tallet 2.934 lam og 740 voksne dyr. Tallene inneholder imidlertid ikke om tilfellene i Sjursnes-området.

foto
ERSTATNING: Grafen viser antall dyr som det er utbetalt erstatning for de ti siste årene.

– Jeg kjenner ikke til at vi har mottatt erstatningssøknad på de nevnte sakene. Dersom tapene skjedde etter søknadsfristen, kan det søkes erstatning for dette tapet neste år. Reindrifta søker om erstatning på våren, sier Andreas Vikan Røsæg.