Avfallsenergianlegget til Kvitebjørn Varme har tillatelse til å forbrenne restavfall, nå ønsker de også tillatelse til å brenne farlig avfall. Det betyr at de vel 1.000 tonn med farlig avfall som Remiks i dag transporter til blant annet Senja Avfall for forbrenning, kan forbrennes i Tromsø i stedet.

– Vi sender 90 prosent av vårt farlige avfall til energigjenvinning. Unntakene er asbest og andre spesielle fraksjoner som graves ned i egne deponier for farlig avfall, sier direktør Bård Jørgensen i Remiks.

Velegnet til destruksjon

Kvitebjørn Varme søker Miljødirektoratet om å kunne forbrenne 4.100 tonn fordelt på blant annet avfallsstoffer som spillolje, oljefiltre, maling, lim og lakk, spraybokser, impregnert trevirke, rengjøringsmidler, organisk avfall, kreosotimpregnert trevirke, avfall med bromerte flammehemmere, borevæske, boreslam, borekaks og prosessvann.

– Kvitebjørns omsøkte mengde til forbrenning er gjort ut fra en vurdering av hvilke mengder som er i regionen og at man har tatt høyde for en viss økning i fremtiden, sier Jørgensen.

I søknaden til Miljødirektoratet viser Kvitebjørn til at Remiks ikke tar imot avfallstyper som borevæske og borekaks.

– Vi kjenner ikke til mengder eller fordeling av disse, men vi vet at det nye anlegget vil være velegnet for destruksjon av denne type avfall, skriver styremedlem og prosjektleder Karsten Aubert i Kvitebjørn Varme i søknaden.

Trenger med informasjon

Miljødirektoratet har med hjemmel i forurensningsloven i første omgang avvist søknaden fordi de ikke har tilstrekkelig informasjon til å behandle søknaden. Direktoratet har blant annet etterspurt opplysninger om hvor store mengder farlig avfall som ønskes forbrent, redegjørelse om hvilken forurensning som vil oppstå som følge av forbrenningen, hvor mye utslippene til luft og vann vil øke.

– Vi har ikke fått godt nok svar fra Kvitebjørn Varme, sier senioringeniør Henrik Ness Mikkelsen i Miljødirektoratet.

Til iTromsø sier Karsten Aubert i Kvitebjørn at de er i dialog med direktoratet og regner med å komme til enighet om hva de kan forbrenne av farlig avfall. I brevet til Miljødirektoratet skriver han at ved forbrenning av ulike typer farlig avfall vil ikke utslippet overstige grenseverdiene i utslippstillatelsen for brenning av restavfall, eller at utslippene øker målbart.

Investerer 500 mill.

– Det er ganske vanlig å forbrenne farlig avfall. I slutten av november starter vi med prøvebrenning av trevirke, og med restavfall mot slutten av året eller på nyåret. Vi regner med å være ferdig innkjørt til påske, sier Aubert.

Anlegget på Skattøra skal levere vannbåren varme til blant annet UNN, UiT, Tinghuset, idrettshaller og boliger.

Kvitebjørn Varme investerer en halv milliard kroner i Tromsø, fordelt med 250 millioner kroner på forbrenningsanlegg og 250 millioner på fjernvarmenettet. Ferdig utbygd skal det kunne levere over 120 GWh, som tilsvarer et varmeforbruk til over 12.000 boliger.