I et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite argumenterer han for at bruddet på tjenesteplikten ikke er bagatellmessig, og at det kan være snakk om en straffbar tjenestefeil.

«Komiteen bør difor få klårlagt både fakta i saka, og få vurdert om vilkåra for straff er oppfylt», skriver Holmøyvik, som er professor ved Juridisk fakultet på Universitetet i Bergen.

– Brevet mitt handler om at de må må ta saken alvorlig. Man skal ikke avgjøre skyldspørsmålet på forhånd, men komiteen må løfte spørsmålet og undersøke om dette er et grovt brudd på habilitetsreglene, sier Holmøyvik på telefon til VG.

Han viser til at statsråder kan stilles for riksrett, men at de også kan holdes ansvarlig etter straffeloven.

Den aktuelle bestemmelsen i straffeloven er paragraf 171, som sier at «med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt».

Både statsminister Jonas Gahr Støre og Trettebergstuen selv har erkjent at hennes utevnelser var brudd på habilitetsreglene - som igjen er lovfestet i forvaltningsloven.

Gikk av

Onsdag har Anette Trettebergstuen formelt fått avskjed i nåde i Statsråd på Slottet. Lubna Jaffery (Ap) er nå utnevnt til ny kulturminister.

Holmøyvik mener det er viktig å få avklart grensen mot strafferetten, både av hensyn til likebehandling og til tilliten til det politiske systemet.

«Om statsråd Trettebergstuens brot på habilitetsreglane etter ei vurdering av kompetent instans viser seg å ikkje vere straffbart, så vil det også vere ei viktig avklaring», skriver han.

– Skal vi ha tillit til politikere, så kan det ikke være noe særbehandling. De må behandles etter samme regler som alle andre, sier Holmøyvik.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å komme i kontakt med Trettebergstuen om denne saken.

Hun vender nå tilbake til vervet som stortingsrepresentant fra Hedmark.

– Den type henvendelser vil bli behandlet i kontrollkomiteen på ordinær måte, sier Rigmor Aasrud, leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, i en kommentar på SMS til VG.

BLIR NEPPE STRAFFET: Tidligere høyesterettsdommer Magnus Matningsdal sier at grove brudd på habilitetsreglene kan rammes av straffeloven, men terskelen vil være høy. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Avgang straff nok?

Strafferetts-eksperten Magnus Matningsdal var dommer i Høyesterett i 24 år fram til han gikk av for aldersgrensen i 2021. Han har skrevet den mest brukte kommentarutgaven til straffeloven.

Matningsdal sier til VG at domstolene ikke har vurdert habilitetsreglene opp mot den nye straffelovens bestemmelser om brudd på tjenesteplikten.

– Bestemmelsen er i utgangspunktet ment å være et vern mot korrupsjon og skal beskytte enkeltpersoner mot brudd på offentlig tjenesteplikt. Men grove brudd på habilitetsreglene kan også rammes av bestemmelsen, selv om terskelen vil være høy, sier Matningsdal til VG.

Han tror imidlertid ikke at en eventuell anmeldelse og etterforskning av Trettebergstuen vil føre fram til straff.

– Om jeg hadde utnevnt min bror til et embete, ville det åpenbart vært et grovt brudd. I dette tilfellet vil nok statsrådens avskjed være en sterk reaksjon i seg selv. Hun vil ikke kunne komme tilbake til et så høyt verv i politikken på veldig lang tid, sier Matningsdal.