– Det er nettopp det som beskrives i denne rapporten som var bakgrunnen for at jeg har utfordret idretten på dette, sier kulturminister Abid Raja i en kommentar.

– Idretten speiler i begrenset grad samfunnet for øvrig, heter det i konklusjonen fra professor Elsa Kristiansen og førsteamanuensis Lasse Sonne ved Universitetet i Sørøst-Norge.

De har hatt en spørreundersøkelse blant Norges Idrettsforbunds 55 særforbund. Den viser at bare 16 av dem har et regelverk om rasisme.

– Vi er ikke gode nok. Vi speiler ikke samfunnet godt nok. Vi kan bli bedre og skal bli bedre, fastslår idrettspresident Berit Kjøll på onsdagens presentasjon av rapporten.

– Det er ikke idrettsglede for alle når vi ikke speiler samfunnet blant trenere og ledere.

– Denne rapporten vil fremfor alt bevisstgjøre oss i arbeidet med dette problemet videre, sier Kjøll på VGs spørsmål om konklusjonene er mer negative enn hun hadde forventet.

Hun sier at NIF må vurdere å kvotere inn folk med minoritetsbakgrunn, uten at de har konkludert om det.

23 av de 55 særforbundene planlegger tiltak i 2021 for å få flere med synlig minoritetsbakgrunn til funksjoner eller verv.

I konklusjonen fra de to forskerne heter det blant annet:

* Deltakelsen i idretten speiler i begrenset grad samfunnet som helhet.

* Det er få øremerkede midler til å bekjempe rasisme og diskriminering.

* Det er få idrettsanlegg i områder der mange med synlig minoritetsbakgrunn bor.

* To tredjedeler av særforbundene har ikke gjennomført opplæring om rasisme og diskriminering.

De to forskerne konkluderer altså med at det er «tendenser til strukturell rasisme eller strukturell diskriminering samt institusjonalisert diskriminering i idretten» - til tross for at idretten egentlig skal være en møteplass for sosial inkludering.

– Det er kanskje noe som vi ikke umiddelbart legger merke til og som kanskje ikke skyldes «vond vilje», sier førsteamanuensis Lasse Sonne på presentasjonen.

- Det er nettopp det som beskrives i denne rapporten som var bakgrunnen for at jeg har utfordret idretten på dette, og for at jeg på forsommeren i fjor satte ned en arbeidsgruppe - task force - bestående av mange idrettsutøvere med minoritetsbakgrunn, sier kulturminister Abid Raja.

– Det er bra at NIF igjen sier at de tar dette på alvor, og jeg forventer samtidig at NIF vil følge opp rapporten med konkrete tiltak for å styrke arbeidet mot rasisme.

Statsråden med idrett i sin portefølje er klar på at rasisme ikke skal forekomme:

– Rasisme og diskriminering er skadelig for den enkelte, for idretten og for samfunnet som sådan. Vi skal bekjempe all rasisme - der vi jobber der vi bor, og der vi driver idrett. Rasisme skal ikke forekomme, ei heller i idretten, det må vi være klokkeklare på, sier Abid Raja.

Rapporten er kommet i stand etter at det våren og sommeren 2020 var flere mediefokuserte tilfeller av rasisme innen norsk idrett.

– Vi skal bli flinkere til å reagere på rasisme og bedre på å rekrutter utøvere, trenere og ledere så vi speiler samfunnet bedre, sier idrettspresident Kjøll.

Ifølge rapporten har 36 av de 55 særforbundene et godt rapporteringssystem for rasisme og diskriminering.

47 av 55 særforbund har kommet med ønsker om å få hjelp til hvordan de kan bli bedre.