Debatt

«Eldredagen og aldersdiskriminering»

På vegne av Tromsø kommune kan Tromsø eldreråd også i 2016 invitere til feiring av Den internasjonale eldredagen.

  Foto: illustrasjon

meninger

Dagen, som markeres 1. oktober hvert år over hele verden, benyttes til å løfte fram ulike sider ved eldre menneskers liv og livssituasjon. I år oppfordres vi til å ta avstand fra aldersdiskriminering («Take a Stand Against Ageism») ved å utfordre negative og stereotypiske oppfatninger i samfunnet om aldring og eldre menneskers behov.

Aldersdiskriminering basert på fordommer og misoppfatninger kommer til uttrykk på ulike måter, men vekker ikke like stor oppmerksomhet som andre former for forskjellsbehandling. Den foregår vanligvis i det stille og gir seg ofte til kjenne som latterliggjøring eller respektløs og nedlatende adferd. Alvorligere diskriminering er det imidlertid når eldre tilbys dårligere tjenestetilbud eller mangelfull medisinsk oppfølging enn det andre grupper i samfunnet får tilgang til.

Det er gjennomført forholdsvis lite forskning på aldersdiskriminering, så vi kan derfor ikke si noe sikkert om hvor utbredt det er. Det vi derimot vet med sikkerhet er at mange former for direkte og indirekte aldersdiskriminering har negativ innvirkning på livene til eldre mennesker og kan bidra til marginalisering og sosial isolasjon.

Aldersdiskriminering i arbeidslivet er forbudt ved lov i Norge men vi skal ikke mange tiår tilbake før det var helt legitimt og vanlig at kvinner måtte gå først ved nedbemanninger på jobben.

I dag ser vi eksempler på at det er eldre arbeidstakere som må, eller oppfordres til, å gå først. Utenfor arbeidslivet har vi ikke noe forbud mot aldersdiskriminering. En rekke land, blant andre Sverige og Storbritannia, har tatt inn forbud mot aldersdiskriminering i sine nasjonale lovverk. Tromsø eldreråd har i en uttalelse støttet synet til Statens seniorråd som har tatt til ordet for at det er på tide at Norge også får lovfestet et slikt forbud.

Det er et forholdsvis stort apparat av ansatte og frivillige som er satt i sving for at Eldredagen i år skal kunne feires på en fin og verdig måte på 13 av kommunens omsorgsinstitusjoner i Tromsø.

Av bemanningsmessige grunner foregår de fleste arrangementene om formiddagen 30. september hvor det blir korte taler, underholdning av Den kulturelle spaserstokken og servering.

Hovedarrangementet foregå på Heracleum på selve eldredagen 1. oktober. Her blir det tale av ordfører Kristin Røymo, underholdning av Seniorrevyen og servering av kaffe og kaker. Se for øvrig annonse i fredagens avis og plakater på institusjonene.