Svein Ole Salomonsen i Nord Gruppen AS, beskylder meg i ett leserinnlegg 4.november for å ”ta mannen i stedet for ballen” , fordi jeg ber ham holde seg til fakta i diskusjonen om en ny Kvaløyaforbindelse.

I et leserinnlegg 19. oktober i år forsvarer han en forbindelse over Håkøya med å skrive: ”All trafikk over Eidkjosen vil spare 7 km til Tromsøya med en Håkøyforbindelse, og alle sørfra 8 km.» Med all respekt å melde, er det rent oppspinn.

Skal en få en seriøs debatt om dette, må man enes om enkelte punkter trafikken skal igjennom. På Kvaløya vil det være krysset i Eidkjosen og krysset mellom fylkesveien og veien til Håkøya. På Tromsøya vil ett naturlig punkt være den framtidige kulverten F2, eller området rundt krysset til postterminalen om en vil.

SVV har utredet tre alternativer, B3, bru mellom Langnes og Selnes. B6, tunell mellom Langnes og Håkøya og vei og bru til Kvaløya. B7,tunell mellom Holt og Håkøya, og vei og bru til Kvaløya. I tillegg har de beskrevet ett alternativ med sjøfylling,senketunell, ny vei og ny bru, som vi kan kalle forN.

Fra Tromsøya får vi da følgende avstander og kostnader:

Eidkjosen Håkøya Pris (mrd.)

B3 6,7 k m 8,2 km 1,4

B6 9,5 km 8,0 km 2,1

B7 11,5 km 10,0 km 2,2

N 8,0 km 6,5 km 2,5

Som alle kan se av denne framstillingen, er det ingen forbindelse over Håkøya som gir trafikk i Eidkjosen kortere vei til byen enn plangruppens forslag B3.

B6 gir 200 meter kortere vei til Håkøybotn enn B3, men 2,8 km lengre til Eidkjosen og den koster 700 millioner mer.

B7 gir lengre vei enn B3 både til Håkøybotn og Eidkjosen, og en merkostnad på 800 millioner.

N gir 1,7 km kortere vei enn B3 til Håkøybotn, men 1,3 km lengre til Eidkjosen, og den koster minimum 1100 millioner mer.

Hvis Salomonsen mener at påpeking av disse fakta er ”å ta mannen i stedet for ballen”, vil jeg påstå at hans innlegg er å ta en ”Bjarte Flem”, nemlig å kaste ballen i eget mål.

Beklageligvis har også ledende politikere, deriblant avgått byrådsleder, gitt uttrykk for samme tro som Salomonsen, nemlig at en forbindelse over Håkøya gir en stor avstandsgevinst.

Jeg vet ikke hva alle representantene i det avgåtte bystyret visste eller trodde om avstandene i denne saken, men jeg vet at flere oppriktig trodde at en forbindelse over Håkøya ville redusere avstanden til Håkøybotn med mange km.

Salomonsens påstand om at et lovlig kommunestyrevedtak er alt som skal til for å bestemme en veitrase, får meg bare til å riste på hodet. Likeså at han karakteriserer alle som ikke er enige med ham som udemokratiske synsere, og ikke minst at han påstår at fylkesråden for samferdsel bare prater tøv.

Vet ikke Salomonsen at et trasevedtak skal følges opp av en reguleringsplan som så skal ut på høring? Er han klar over at dette ikke er en kommunal vei, men en fylkesvei, og at fylkeskommunen som skal betale regningen selvsagt vil ha et ord med i laget?

Jeg er kommet ut av tellingen på hvor mange lovlige kommunestyrevedtak som til nå er fattet i E8-saken i Ramfjord, men jeg blir ikke sjokkert om det blir flere før veien er ferdig.

Jeg konstaterer at Salomonsen ikke har kontaktet kystverket for å bli orientert om planene for Sandnessundet og bakgrunnen for dem, men er sterk i egen tro. Jeg kan opplyse om at dybden i sundet er den største begrensningen på skipsstørrelsen, ikke seilingshøyden under brua.

Når man ser på de opplysninger som er tilgjengelig om avstander og kostnader, er det ubegripelig for meg at noen vil gå for et alternativ over Håkøya.

I tillegg til veikostnadene, må man da bygge brannstasjon på Kvaløya og opprette brannstyrke.

Ei stengt bru vil føre til lange omveier for størstedelen av trafikken, og trafikkaos rundt Eidkjosen.

Når Kvaløysletta bydelsråd og jeg, samt mange flere, går for en forbindelse fra Selnes, er det fordi denne traseen er den beste og billigste og den som gir kortest kjøreavstand for over 95% av dagens trafikanter.

Skal man i framtiden bygge sørover Kvaløya, får man heller da bygge tunnel fra Tromsøya til Marislett. Da vil man spare 8-10 km i forhold til Langnes-Selnes og over Håkøya.