Jeg er forundret og blir bekymret av Nordkalottfolkets retorikk. De benytter seg av tydelige strategier for å skille «oss» (Nordkalottfolket) fra «dem» (den eksterne eliten). Dette er en lite konstruktiv måte å operere på. Viktige elementer omfatter:

Oss-mot-Dem-fortellingen: Populister splitter samfunnet i to grupper: 'det folkelige Nordkalottfolket' og 'den skumle samiske eliten'. De plasserer seg som folkets eneste ekte stemme, forenkler komplekse saker til en kamp mellom det gode (oss) og det onde (dem), noe som både skaper fellesskap og splid.

Stempling av eliter: De kategoriserer sine motstandere som 'eliter' fremmedgjort fra alminnelige folks behov og verdier. Nordkalottfolkets angrep på de såkalte “elitesamene” kommer med fortellingen om at systemet er rigget mot vanlige folk. De presenterer seg selv som alle problemløsninger og de marginalisertes stemme.

Komme med "bullshit”: “Bullshitting”er av filosofen Frankfurt i essayet on Bullshit karakterisert som det å gi f*en i det som måtte være sant eller usant. Bullshitting brukes for å overbevise eller imponere, karakteristisk ved ubegrunnede påstander og ignorering av fakta. Støtten fra deres tilhengere er denne praksisens store gevinst. I dette bildet trer også fortellingen om reindriftssamene fram som den store eliten. Faktum er at det er en gruppe mennesker der økonomien ikke bærer preg av å være noen elite, utdanningsnivået bærer ikke preg av å være en elite, men som bullshit passer det å kaste fram slike påstander.

Kapring av offerrollen: De skildrer seg selv som ofre for elitens rettigheter, noe som rettferdiggjør deres handlinger og tiltrekker seg sympati ved å fremstå som undertrykte. I Nordnytt 29.02.2024 omtales Høyesterettssaken om hvem som skal eie grunnen i Karasjok kommune. Parlamentarisk leder i Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven påstår her: “Det er samer som taper rettigheter mot at enkelte elitesamer skal få dem … for den samiske befolkninga betyr det helt klart at vi har fått et sett med A-samer og et sett med B-samer. Noen er mer verdt enn andre, det er det ingen tvil om.”

Forenklingens evangelium: De presenterer komplekse problemstillinger på en forenklet måte, noe som gjør budskapene deres mer tilgjengelige og tiltalende for de som føler seg utenfor den vanlige politiske samtalen.

Moralismens kapper: De fremstiller sine synspunkter i en moralsk kontekst, hevder en moralsk høyverdighet som appellerer til rettferdighetssansen og gjør uenighet til en moralsk feil. Under dekke av å være sannhetens fanebærere ser vi at Nordkalottfolket glipper på folkeskikken. Vanlig folkeskikk er å ikke angripe sin motparts familie og i særdeleshet la barna være, men i omtalen av barnehagesatsingen til Sametinget ble til og med barna angrepet. I dette innlegget i Ságat 23.11.2023 refererer sametingsråd Runar Myrnes Balto til Nordkalottfolkets påstand om at gratis samiskspråklige barnehageplasser, en ordning som Sametingets flertall har innført, favoriserer en heldig gruppe av elitebarn. Det er med forundring å registrere at foreldre som kjemper for et av verdens truede urfolksspråk, blir dratt ned i søla. Nordkalottfolkets bruk av elitebegrepet som et skjellsord er iøynefallende all den tid Nordkalottfolket styrer både Fefo og Finnmark fylkeskommune, og er største opposisjonsparti på Sámediggi/Sametinget.

Jeg har personlig lagt, og legger et stort arbeid i å kjempe for det samiske språket. Jeg vokste opp i Porsanger på 1970- og -80-tallet. Som voksen lærte jeg samisk på nytt, og jobber hver dag for å gi språket videre til mine barn, og å videreføre språklyst. Det er ikke en enkel jobb, men det gir meg stor glede og en indre, og inderlig, tilstedeværelse i egen historie og samtid, og visjoner for fremtida. I Tromsø by hadde dette ikke vært mulig for meg uten gode og trygge språkbærere, og lærere fra områder i Finnmark med samisk som morsmål.

Sametingets barnehagesatsing er betryggende med tanke på tidligere leder i Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåvens erklæring: «vårt samiske språk er norsk», fremsatt blant annet i et innlegg i Altaposten 27. mars 2021. Det jeg registrerer, står denne erklæringen fortsatt uimotsagt av Nordkalottfolkets lederskap. Fornorskningen rammet vokterne av språket hardt. De har på tross av den systemiske rasismen fornorskningspolitikken sto for, klart å videreføre og utvikle språket og beholde hjertet i deres tilhørighet.

Nordkalottfolket har selvsagt ikke opphavsretten på populistisk retorikk. Slik retorikk har bredt om seg internasjonalt. Av seg selv oppsto den neppe. En vesentlig forutsetning er populistiske plattformer. Murdochimperiets innvirkning på de vestlige demokratiers samfunnssamtale er udiskutabel. Nordkalottfolket er ekkoet av populismen her, og kanskje Nordlys med A-Media ved roret er vår lille lokale Murdoch? Balkaniseringspåstandene fra avisa kan tyde på det.

Selv om det ikke er noe galt i seg selv å følge internasjonale trender, er populistisk retorikk en trend vi helst burde unngå. Nordamerikanerne som bor i store samfunn, kan sikkert leve med at den offentlige samtalen halter, men for oss som bor i små samfunn og som har hverandre nært innpå hele tiden, kan dette bli svært bedrøvelig.