Da har vi fått presentert Ap, SV og Rødt sin formel for å få ned overforbruket i helse og omsorgssektoren: Tillitsreformen! Den ble forslått og vedtatt i Helse- og velferdskomiteen den 12. oktober. Hva denne «reformen» innebærer er svært vanskelig å forstå, da det 2-sidede notatet som ble fremlagt i møtet inneholdt få konkrete løsninger.

Det vi får vite, er at Tildelingskontoret skal bort, hjemmetjenesten skal få rammefinansiering og den enkelte hjemmetjeneste skal tildele tjenester til egne brukere. Med andre ord skal vi altså tilbake til den modellen vi hadde før Tildelingskontoret ble opprettet i 2009. Jeg vil minne innbyggerne i Tromsø på at den modellen på ingen måte ga økonomisk kontroll og budsjettbalanse i sektoren.

La meg avklare det først som sist. Arbeidsoppgavene til Tildelingskontoret blir ikke borte selv om kontoret fjernes. De gjør kun lovpålagte oppgaver som dermed må flyttes tilbake til enhetene i hjemmetjenesten hvor kompetansen og kontinuiteten ikke er til stede i dag. Det betyr at kommunen fortsatt vil betale lønn for at ansatte skal gjøre denne jobben. Her er det derfor ingen penger å spare!

Så til hvordan denne modellen fungerte tidligere. Før Tildelingskontoret ble opprettet var det forskjellig tildeling av tjenester i ulike deler av kommunen. Som innbygger med behov for hjemmebaserte tjenester fikk du ulik hjelp om du bodde på fastlandet eller på nordøya. Det var også slik at mot slutten av hvert år, når pengene var i ferd med å bli brukt opp, tildelte hjemmetjenesten færre tjenester i håp om ikke å bruke for mye penger. Dette gikk alvorlig ut over innbyggernes rettssikkerhet og lik tilgang til de samme helsetjenester.

De ulike hjemmetjenesten-enhetene tildelte egne sykehjemsplasser, slik at innbyggere i en del av kommunen raskt fikk plass, mens innbyggere i en annen del av kommunen måtte være mye sykere før de fikk plass. Det samme var det for avlastningsopphold, omsorgsbolig, plass i dagsenter og rehabilitering. Det var altså ingen koordinering som sikret at innbyggere med størst behov for tjenester fikk plass først.

Disse ulikhetene og mangelen på økonomisk kontroll var hovedbegrunnelsene for oppretting av Tildelingskontoret. «Tillitsreformen» er derfor ingen ny reform, men kun et fint ord på en arbeidsfordeling som tidligere har vist seg å ikke fungere!

Det er altså svært mange elementer i den såkalte «reformen» som ikke er utredet, og det er derfor underlig at Ap, SV og Rødt vil vedta denne innført uten en faglig vurdering. Da de tiltrådte for 1 år siden ble det gjort til et stort poeng at de skulle basere sine beslutninger på faglige råd og vurderinger. Dette er tydeligvis ikke viktig lenger.

Nå vil altså samarbeidspartiene innføre en «reform» som ikke tar opp de virkelige utfordringene i sektoren, heller ikke forklarer de hvordan reformen skal få ned merforbruket, eller hvordan reformen henger sammen med den enorme jobben administrasjonen og hele sektoren allerede er i gang med, for å komme i økonomisk balanse.

Jeg håper inderlig at den politiske ledelsen tar til fornuft og følger opp det vedtatte Forbedringsprogrammet som er beskrevet i Økonomirapport 2. Noe annet vil være å ta en betydelig risiko, der jeg også oppfatter at faglige vurderinger ikke er hensyntatt. Vi har altså en sektor som har det største overforbruket noensinne, og en politiske ledelse som kun synes å basere sine løsninger på ideologiske ideer!

Dersom kommunestyret likevel gjør et hastevedtak om dette prosjektet, vitner det om en ideologisk idé partitoppene har plukket opp og som de nå skal bruke som begrunnelse for å fjerne Tildelingskontoret. Dette er for meg, og svært mange andre i denne byen, et ubegripelig sidespor som ingen enda vet konsekvensene av.