Stortinget har bestemt at Troms og Finnmark skal være én fylkeskommune, men blir det slik i fremtiden? Jonas Gahr Støre var sist helg på årsmøtet i Troms og Finnmark Arbeiderparti. Der gjorde han det klart at fylkessammenslåingen kunne reverseres hvis det nye fylkestinget ønsket det, og det ble rødgrønt flertall på Stortinget etter neste stortingsvalg i 2021. Vi vet at også Senterpartiet deler samme holdning. Ut ifra meningsmålingene i dag er det ikke utenkelig at disse to partiene vil være i regjering i 2021, men selvfølgelig må vi gjøre alt som er mulig for å unngå akkurat dét.

Blir det imidlertid slik at Arbeiderpartiet og Senterpartiet inngår i regjeringen etter neste stortingsvalg, kan altså regionreformen reverseres. Hvis en tar litt av historien med til disse to partiene, så er det vanskelig å forstå at dette vil skje. Da Arbeiderpartiet, også kalt «reformpartiet», og Senterpartiet satt i regjering, så de ikke på fylkessammenslåinger som utenkelige, og hadde det faktisk på agendaen i flere år. Nå vil de imidlertid altså gå til det alvorlige skrittet å oppheve og reversere stortingsvedtaket om sammenslåing hvis de selv kommer til makta.

Vi må alle forholde oss til at den 1. januar 2020 er Troms og Finnmark én fylkeskommune, uavhengig av hva vi måtte mene og hva vi har stemt i denne saken. Det er vårt partis holdning, og vi forsøker å være konstruktive og løsningsorienterte i arbeidet som må gjøres. To store organisasjoner skal smeltes sammen til én, og nye oppgaver skal løses på en god måte. Arbeidet må ledes av motiverte og dyktige ledere, og bør i hvert fall ikke bli preget av at dette vil reverseres om ett par år.

Fram til nå har altfor mye tid vært brukt på uenighet internt i Arbeiderpartiet. Lokaliseringsdebatten som handler om Tromsø eller Vadsø er også svært uheldig for fremdriften i arbeidet. Det må være mulig å diskutere Troms og Finnmark, og ikke Tromsø eller Vadsø. Dette har vi fremmet forslag om, men dessverre blitt nedstemt. Økonomien til den nye fylkeskommunen er også svært viktig.

Regjeringen har sendt på høring endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene, og hvis dette blir vedtatt på Stortinget, vil det gi vår nye fylkeskommune adskillig bedre rammevilkår. Men vi må også selv gjennom våre vedtak gi den nye fylkeskommunen best mulige rammer. Det mener vi dessverre ikke ble gjort da budsjettet og økonomiplanen ble vedtatt i de to fylkestingene i desember. Fellesnemnda bør derfor anmode fylkestingene om å ta hensyn til dette, og foreta nødvendig budsjettrevidering under fylkestingssamlingen i juni.

Vi mener alle valgte fylkespolitikere, uavhengig av personlig oppfatning av stortingsvedtaket, er pliktig til å gjøre jobben – til det beste for våre innbyggere. Kanskje kan det være med på å gi positive effekter for vår nordligste landsdel som vi ikke hadde oppnådd hver for oss.