Kritisk til planen for kirkeparken

Fylkeskonservatoren mener massiv treplanting, store staudebed og grusareal i kirkeparken vil ødelegge for bruken av gressplenen på solrike dager.
nyheter

– Det bør ikke innføres så mange nye elementer, mener fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo i Troms fylkeskommune.

Hun er kritisk til flere av forslagene om fornying parken rundt Tromsø domkirke og oppgradering innenfor det fredede området i Storgata.

Park og kirkegård

Dermed føyer hun seg inn i rekken av kritiske røster mot å gjøre for inngripende endringer i den populære kirkeparken. Både tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen og blogger Ron Røstad har advart mot å gjøre kirkeparken om til en filial av Botanisk hage.

– Det er viktig å ta hensyn til parkens historikk både som park og ikke minst som kirkegård. Kirka skal spille hovedrollen i denne parken, og det er derfor viktig at landskapet utformes med dette som utgangspunkt.

I et innspill til kommunen peker fylkeskonservatoren på at flere av forslagene i forprosjektet er problematiske. Det gjelder både overvannskanalen, lysmaster og treplanting/trefjerning:

Reduserer og revurderes

• Prosjektet legger opp til en massiv treplanting, store staudebed og store grusareal, som medfører mindre areal til gressplen. En kvalitet ved parken slik den er i dag, er den uformelle bruken av gressmatten for opphold på solrike dager, noe som vi mener bør videreføres

• Etter vår vurdering har en overvannskanal ingen historisk forankring eller naturlig tilhørighet på en kirkegård, vi ber derfor om at den revurderes

• Alle tiltakene vest for kirka kan ha negative virkninger på kulturlagene og vil medføre store og kostbare arkeologiske undersøkelser

• Vi forutsetter at antall master og grøfter reduseres vesentlig og at en benytter eksisterende master

• I graveplanen er det planlagt 36 nye trær, 27 trær fjernet og syv trær omplantet, dette tiltaket må reduseres vesentlig av hensyn til kulturlagene i grunnen

• Omfanget av staudebed bør reduseres til det halve, ved grøntarealene sør og nord for kirkas hovedinngang bør staudebedene utgå, grusarealet kan med fordel reduseres i vest og ut mot Storgata, grusplassen foran kirka kan med fordel også reduseres

• Alle tiltak som berører grunnen i Storgata vil kreve dispensasjon fra kulturminneloven

• Teknisk rom kan ikke aksepteres noen av stedene da en slik nedgraving vil medføre store inngrep i fredet grunn

Georadarundersøkelse

– Vi ber om at våre innspill tas til følge og at vi mottar justert graveplan, heter det i innspillet fra fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo.

Hun viser til at fylkeskulturetaten har vært i kontakt med Riksantikvaren som er ansvarlig myndighet for middelalderkirkegårder.

Området rundt Tromsø domkirke er en middelalderkirkegård som er automatisk fredet.

Fylkeskonservatoren nevner også i innspillet til kommunen at det kan blir aktuelt med en georadarundersøkelse av kirkeparken. Da vil det være mulig å se skygger av kister og eventuelt murer etter eldre kirke i grunnen.