TIL må ta regningen for fortau og busslomme

TILs klage på adkomst og opparbeidelse av infrastruktur er ikke tatt til følge av Fylkesmannen.
nyheter

Tromsø Idrettslag fikk avslag av kommunen på dispensasjon for innkjøring fra Bjerkealléen til idrettshallen på Bjerkaker. TIL mente også det var urimelig av kommunen å kreve at TIL skal bekoste opparbeidelse av fortau og bussholdeplass 120 meter forbi tomta.

Nå stadfester Fylkesmannen i Troms kommunens vedtak med begrunnelse i at behovet for opparbeidelse av fortau og busslomme i stor grad vil stamme fra økt trafikk som følge av idrettshallen. Dermed får kommunen støtte for at vilkåret om at TIL må opparbeide fortau og busslomme for hele strekningen ligger innenfor hensynene plan- og bygningsloven skal ivareta.

– Vilkårene er lovlige og Fylkesmannen finner ikke at vilkåret bør endres eller oppheves, konkluderer Fylkesmannen.