Det slås fast i en dom etter at Troms fylkeskommune og reindriften møttes i Hålogaland lagmannsrett i oktober.

Striden står om det skulle vært laget en konsekvensutredning for bygging av Langsundforbindelsen i Karlsøy kommune. I tillegg til tunnel til Reinøya, er det planlagt ny vei over Stakkvik og nytt fergeleie til Karlsøya fra Reinøya.

Reindriften mener der foreligger saksbehandlingsfeil, som medfører at reguleringsplanen er ugyldig.

Anket kjennelse

– Lagmannsretten er kommet til at eventuell mangelfull utredning av konsekvenser for reindriften i kommunedelplanen ikke fører til at reguleringsplanen er ugyldig. De reindriftsfaglige utredningene viser etter lagmannsrettens oppfatning at tiltaket synes å få relativt begrenset innvirkning på reindriften, heter det i den ferske dommen.

Dommen kommer etter at Hålogaland lagmannsrett behandlet anken over kjennelsen i Nord-Troms tingrett fra januar i år, der begjæring om ekspropriasjonsskjønn fra Troms fylkeskommune ved regionveikontoret ble nektet fremmet.

I strid med folkeretten?

Saken reiste spørsmål om tiltaket som ligger til grunn for ekspropriasjonsvedtaket er tilstrekkelig utredet når det gjelder virkningen for reindriften på Reinøy, herunder krav til konsekvensutredning.

Reinbeitedistriktet har anført at Langsundforbindelsen er strid med folkeretten og har vist til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel (SP) artikkel 27.

Ikke grunnlag

– Gjennomgangen viser at reinbeitedistriktet har deltatt i beslutningsprosessen og har hatt reell mulighet til å påvirke prosessen. Det vises til at selv om det i første omgang ikke ble foretatt en formell konsekvensutredning, er det senere foretatt omfattende reindriftsfaglige utredninger om konsekvensene av tiltaket. Det er lagmannsrettens konklusjon at tiltaket ikke fører til at reinbeitedistriktet nektes eller i betydelig grad begrenses videre reindrift på Reinøy. Det er derfor ikke grunnlag for å fastslå brudd på vernet etter SP artikkel 27, heter det i dommen fra Hålogaland lagmannsrett.

Fornøyd ordfører

Ordfører i Karlsøy kommune, Mona Pedersen, er kjempeglad over lagmannsrettens dom.

– Det er en lykkens dag og jeg er veldig fornøyd. Jeg er glad for at lagmannsretten har bestemt at det skal settes skjønn, det vil si forhandle om erstatning i forbindelse med tap av beite for reinbeitedistriktet som følge av den nye veien, sier Pedersen.