Formannskapet vedtok enstemmig 7. november å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

LES OGSÅ: Da leilighetene i «Solseilet» ble lagt ut for salg, var det folk som overnattet utenfor eiendomskontoret (for abonnenter)

Frelsesarmeen ønsker å rive eksisterende bygg på eiendommen for å gjøre plass til et moderne forsamlingslokale for 150 mennesker, med servicefunksjoner i sokkel og boliger i to til tre etasjer pluss loft. Parkeringsanlegg legges under terrenget.

– Det er sikret at ny boligbebyggelse skal oppføres med saltak for å spille på lag med omkringliggende villabebyggelse. Byggegrenser og bestemmelser sikrer at det ikke etableres én stor boligblokk sentralt på eiendommen, men at bebyggelsen brytes opp i fire mindre bygningsvolum som tilpasses sine omgivelser i volum og utforming, heter det i saksfremlegget til formannskapet.

Frist for merknader eller innvendinger til planforslaget er 29. desember.