Mandag i neste uke skal byrådet diskutere den nye reguleringsplanen for rekreasjonsområdene sør på Tromsøya i sitt forberedende møte.

I innstillingen til vedtak legges de opp til at Folkeparken (på begge sidene av Kvaløyveien) og Telegrafbukta får status som friområde for rekreasjon.

Forhandler med grunneier

Bakgrunnen til reguleringsplanforslaget er at kommunen har hatt en festeavtale med eieren av parken, Opplysningsvesenets Fond, som utløpte i 2013. Det pågår nå forhandlinger mellom kommunen og fondet om å forlenge avtalen eller om å få overført hele eiendommen til kommunen.

I saksfremlegget skriver byutviklingssjef Mette Mohåg og kommunaldirektør Øystein Nermo følgende: «Formålet med reguleringen er å få en plan som sikrer Folkeparken og Telegrafbukta som friområde for framtida, samt å sikre kommunens rettigheter til å gjennomføre tilretteleggingstiltak i parkområdet».

Kun tillatt med vedlikehold

Rent konkret betyr dette at det ikke tillates bygging eller omfattende inngrep i området, bortsett fra vedlikehold og tiltak som gir økt tilgang til parken.

I saksfremlegget skriver man «Planforslaget foreslår arealbruk i samsvar med dagens bruk. Hovedformålet er friområde».

Og man fortsetter «Sjøarealene langs fjæra er tatt med i planen som friluftsområder i samsvar med kommuneplanens arealdel. Sjøarealet i Telegrafbukta er avsatt til badeområde».

Per i dag er det en rekke bygninger innenfor parkområdet som er i bruk. Tromsø Museum, bygdetunene på oven- og nedsiden av Kvaløyveien (Mortengården og Kvitnesgården), det gamle akvariet, samt Sorgenfri barnehage.

Verner bygninger

Bruken av disse byggene reguleres også i planforslaget. Der står det «I områdereguleringsplanen sees eksisterende anlegg i sammenheng med friområdet de ligger i. Områdene omkring anleggene må kultiveres og vedlikeholdes i likhet med bygningene. I planforslaget er bygningene og områdene rundt markert som hensynssone».