Striden om de to boligene i Biskop Berggravs gate på toppen av Tromsøya har blitt en dyrekjøpt erfaring. Siden de sto mer eller mindre ferdige i 2008, har både Eirik Andreassen og naboen vært nektet brukstillatelse.

Hardt straffet

– Samlet på de to husene har vi tapt seks til syv millioner kroner. Vi er hardest straffet selv om våre overskridelse er mindre enn andre byggeprosjekt, sier Eirik Andreassen.

I vinter måtte han se at boligen i Biskop Berggravs gate 25 B bli tvangssolgt. Andreassen har ikke har etterkommet pålegget fra kommunen om å rive toppetasjen, som var vel en meter for høy. Naboen i 25 A har nå valgt å etterkomme pålegget, og kommer til å rive toppen, slik den nye eieren i 25 B er i ferd med.

— Vi blir straffet på en måte som ikke står i stil til overtredelsen, mener Andreassen.

Han viser til andre byggeprosjekt hvor det er gjort mer graverende ulovligheter, uten at de har blitt straffet like hardt av kommunen.

Vil ikke betale

Eirik Andreassen ble 2011 ilagt tvangsmulkt på i alt 254.000 kroner pluss renter og omkostninger fordi kommunens pålegg om riving ikke ble etterkommet innen fristen.

Nå har byutviklingssjef Mette Mohåg vedtatt å redusere tvangsmulkten til 70.000 kroner. Det betyr at kommunen ettergir 184.000 kroner pluss renter og omkostninger. Reduksjonen begrunnes med at byggesaken har rammet Andreassen økonomisk.

– Jeg må få vedtaket fra kommunen først, men jeg akter ikke å betale ei krone. Kommunen har ikke hjemmel til å ilegge meg tvangsmulkt.

Kommunen mener Andreassen selv er årsak til at han har kommet opp i et økonomisk uføre, og at han ikke tok noe initiativ for å innrette seg etter rivepålegget.

– Ikke rettslig prøvd

– Han var, som tiltakshaver og daglig leder i foretakene som sto for utbyggingen, svært aktiv i sin pågang for å få kjent kommunens vedtak ugyldige, på et grunnlag som viste seg å være rettslig uholdbart. Selv om Andreassen var i sin fulle rett til å benytte klagemulighetene og adgangen til rettslig overprøving, må han, når pågangen ikke førte fram, selv bære risikoen for tidsbruken og kostnadene prosessene medførte, heter det i begrunnelsen for vedtaket om nedsettelse av tvangsmulkt.

– Det er bare svada. Denne saken har ikke vært rettslig prøvd, sier Eirik Andreassen.

Han mener kommunen har vært ute etter å statuere et eksempel, noe som har rammet ham hardt.

– Det har blitt en prinsippsak. Jeg er blitt syndebukk og svarteper i denne saken.

Avsluttet sak

Andreassen står fortsatt på at kommunen godkjente byggeprosjektet i 2008, noe byggefaglig ekspertise har gitt ham ryggdekning for.

– Jeg føler vi er på veldig trygg grunn, fra fagkompetent hold.

Andreassen har et uløst erstatningssøksmål mot staten som kan komme opp for retten senere i år.

Byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein, har følgende kommentar til Eirik Andreassen.

– Jeg har ingen kommentar ut over den jeg tidligere har hatt. Den er at når utbyggere og kommunen ikke blir enige, har vi domstolen som avgjør saken som en tredje uavhengig part. Denne saken er avsluttet fra min side, skriver Alvarstein i en SMS til iTromsø.

foto
RIVER TOPPEN: Den nye eieren av Biskop Berggravs gate 25 B er i ferd med å rive toppetasjen, for å gjøre huset lovlig å bo i. Foto: Ronald Johansen