I forrige uke offentliggjorde Kunnskapsdepartementet Tilstandsrapport for høyere utdanning 2015. Her presenteres en statistikk som er lite hyggelig lesning for UiT – Norge Arktiske Universitet.

I en oversikt over andelen som fullfører doktorgradsutdanningen, altså antall disputerte av personer opptatt på doktorgradsprogram seks år tidligere, viser det seg at UiT har svakest gjennomstrømming av landets åtte universiteter. Mens 68,9 prosent fullførte doktorgradsutdanningen ved UiT i 2011, hadde andelen minket til 50,4 prosent i 2014. Det tilsvarer en nedgang på 18,5 prosent.

Les også: Kvinner tar flest doktorgrader

Ingen forklaring

– Vi er overrasket over dette, for vi vet ikke hva det skyldes, innrømmer prorektor for forskning ved UiT, Kenneth Ruud, før han legger til:

– Vi har gått fra å være best til verst i klassen.

For landets åtte universiteter sett under ett har snittet disse årene gått ned fra 66,7 prosent til 65,2 prosent. Mens Universitetet i Oslo har hatt en tilbakegang på 2,1 prosent, har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet opplevd en negativ utvikling på 4,1 prosent. Også ved Universitetet i Stavanger har færre fullført doktorgradsstudiet. Her har det vært en tilbakegang på 7,2 prosent. For Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Nordland er tendensen positiv. De kan vise til en økning på henholdsvis 0,1 prosent, 6,5 prosent og 17,4 prosent i samme periode.

Tror på effekt

Den negative utviklingen er det altså først og fremst UiT som har bidratt til.

– Vi er bekymret over denne utviklingen og tar problemet på alvor, påpeker Ruud.

Han kan imidlertid fortelle at UiT allerede for flere år siden iverksatte flere tiltak for å øke kvaliteten på doktorgradsarbeidet.

– I 2009/2010 etablerte vi forskerskole og etter den tid veiledergrupper. Vi har også planer om å innføre midtveisevaluering. På sikt håper vi disse tiltakene vil gi positiv effekt, forklarer prorektoren for forskning.

Les også: Fortsatt gode søkertall til UiT

Allerede i år mener han det er realistisk at dette vil gi uttelling.

– Vi tror vi vil se en bedring i år, der planen er at tiltakene vil gi full effekt fra 2016, sier Ruud.

I tilstandsrapporten slås det fast at det er et politisk mål å få flere raskere gjennom doktorgradsutdanningen. Regjeringen innførte derfor i forbindelse med Klima for forskning fagspesifikke måltall for fullføringsgrad etter seks års doktorgradsutdanning. Måltallene varierer fra 75 prosent i humaniora og samfunnsvitenskap, til 85 prosent i matematisk-naturvitenskapelige fag og teknologiske fag. Dette er mål UiT per dags dato ligger milevis unna.

Vanskelig å sammenligne

Ulike beregningsmåter gjør det vanskelig for fakultetene å si noe om hvordan de kommer ut på statistikken.

– Vi anerkjenner at vi har en utfordring med gjennomføringsgraden. Det er det nok mange årsaker til, forklarer Sonni Olsen, dekan ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT – Norges Arktiske Universitet.

Les også: Må rekruttere sørfra

Ifølge Trude Moldenæs, prodekan for forskning ved samme fakultet, er det imidlertid vanskelig å si noe om hvordan HSL-fakultetet har gjort det i forhold til UiT sett under ett de siste årene.

– Fakultetene ved UiT har ikke gjort de beregningene som Kunnskapsdepartementet har foretatt. De tallene de sitter på som har gitt grunnlaget for statistikken de offentliggjorde, har ikke vi. Dermed blir det umulig for oss å si noe om hvor vi plasserer oss i det landskapet, forklarer Moldenæs.

Effektive studenter

Hun er imidlertid klar på at ikke all utvikling på dette området har vært negativ.

– Det vi ser hos oss er at de som gjennomfører doktorgraden, gjennomfører på kortere tid enn tidligere. Nettotiden har altså gått ned, noe som er positivt, forklarer Moldenæs.

Det prodekanen for forskning imidlertid har lagt merke til, er at færre tok en doktorgrad i fjor sammenlignet med tidligere år. Det bekrefter Kenneth Ruud, prorektor for forskning ved UiT.

– Mens 96 studenter fullførte en doktorgrad i 2010, hadde antallet økt til 114 året etter. I 2012 opplevde UiT en marginal nedgang, til 110 doktorgradsstudenter som fullførte studiet, før tallet økte til 123 i 2013. I fjor var tallet nede i 101, forklarer Ruud.

foto
Prodekan: Trude Moldenæs. Foto: Torje Jenssen