Debatt

«Høyre-spinn om regionreformen»

har ikke tro på sammenslåing: «Det eneste realistiske vedtaket nå, uansett hva som skjer om fem eller 20 år er at de tre fylkene Nordland, Troms og Finnmark fortsetter som tre sjølstendige fylker som i dag», skriver Jens Ingvald Olsen Jens Ingvald Olsen 

meninger

Når vi leser Prop. 84 S, «Ny inndeling av regionalt folkemakt nivå», fra regjeringa er det lett å skjønne at Høyres og Frps lokale representanter ønsker fokuset bort ifra sakas innhold, og at de vil ha en formaldebatt om hvem og hvordan saka legges fram til fylkestingets behandling.

Den er proppfull av lovnader om tema som i årene fremover, dersom fylkene blir sammenslått, skal utredes nærmere angående overføring av oppgaver fra staten, samt oppgaver som definitivt ikke skal overføres uansett. Oppgaver angående sjømatnæringa, som fylkene allerede har i dag trues til og med å bli overført tilbake til staten dersom ikke man er lydig å vedtar sammenslåing som kommunalminister Sanner (H), beordrer!

Noen svært få oppgaver, som bevilgninger til fiskerihavner skal overføres til fylkeskommunenes rammebevilgning, men det er ingen økning for sektoren. Hvordan fordelinga blir mellom fylkene får vi først vite etter 2020.

Høyre/Frp-regjeringa har lagt fram et forslag til regionreform som er en politisk- og administrativ pinlighet. Det er kanskje ikke overraskende siden disse partiene ikke ønsker et fylkes/regionnivå mellom staten og de sammenslåtte kommunene.

Men Venstre og KrF krevde et regionnivå for å gå med på kommunesammenslåingene. Resultatet er altså to reformer som begge fremstår som noe av de mest mislykte politiske prosjektene i Norge i moderne tid.

I lys av dette er det interessant å se spinn-aktiviteten fra sentrale Frp- og Høyrepolitikere i Troms foran det ekstraordinære fylkestingsmøtet 24. april som har regionreformen til behandling som eneste sak.

Høyres fylkestingsrepresentant Benjamin Furuly krever, ifølge itromso.no søndag at fylkesrådet må gå av når det ikke er de som fremmer innstilling i saka til fylkestingets møte. Høyres Tor Arne Morskogen belærer leserne i de parlamentariske reglene: «Jeg har aldri vært bort i noe lignende». For noen dager siden kom Frps John Karlsen og Høyres Ole Johan Rødvei med likelydende henvendelser i eposter til fylkesordføreren.

Karlsen presenterte også saka gjennom NRK/Troms. De trakk i tvil fylkesordførerens rett til å lage innstilling til vedtak i saka. De mente plutselig at fylkesrådet måtte forberede saka og lage innstilling til vedtak.

Dette gjør de etter at de sjøl hadde vært med på gruppeledermøte mandag i påskeuka, der jeg også deltok, og der det ble samlet tilslutning til fylkesordførerens forslag om at han skulle innkalle til ekstraordinært fylkesting slik fylkestinget hadde bedt om i marsmøtet.

Regjeringa la den fram 5. april, og fylkesordføreren innkalte umiddelbart til gruppeledermøtet 10. april. Det var også full tilslutning til at saka ikke skulle til fylkesrådet og så komitébehandles, men at fylkesordføreren skulle gjøre saksforberedelsene. Gruppeledermøtet er ikke et formelt vedtaksorgan, og det ble heller ikke gjort vedtak.

Fylkesordføreren hadde fullmakt til å innkalle fylkestinget og forberede saka uten å konferere med gruppelederne. Fylkesordfører Knut Werner Hansen skal faktisk ha ros for at inkluderte gruppelederne. Fylkestinget har jo i to tidligere møter behandlet regionreformen, både i desember 2016 og nå i mars-møtet. Det er fylkestinget sjøl som avgjør om en sak er godt nok utredet.

Det er helt feil, som representantene fra H og Frp hevder, at fylkesrådet skal innstille i alle saker til fylkestinget. Saker fra kontrollutvalget går direkte til fylkestinget, saker som enkeltrepresentanter fremmer kan behandles direkte i fylkestinget hvis fylkestinget aksepterer det. Reglement for fylkestinget fremmes av fylkesordfører.

Rødt er for øvrig helt uening i fylkesordførerens innstilling i saka om at de tre nordnorske fylkene skal slås sammen til én region. Det eneste realistiske vedtaket nå, uansett hva som skjer om fem eller 20 år er at de tre fylkene Nordland, Troms og Finnmark fortsetter som tre sjølstendige fylker som i dag, på samme måte som Rogaland og Møre og Romsdal.