Ja, mon tro det. All erfaring viser: Når ny kilde til finansiering av tiltak innføres, så er den kommet for å bli. Og: Behov for finansiering av nye trafikktiltak vil fortsette så lenge byen vokser.

LES OGSÅ: Vil kreve inn 5,4 milliarder i bompenger (for abonnenter)

Bompenger er av de løsninger som gir høyest finansieringskostnad. Kostbar både i etablering og i drift. Hvorfor velge den? Det vil være interessant om våre politikere kan dele argumenter for valget i full åpenhet.

Hva finnes av mulige alternativer?

• Lokal andel i drivstoffavgift er av de mest effektive, med lave finansieringskostnader. Hvorfor ikke fortsette med en ordning som har virket positivt tidligere. Det bør være mulig å overbevise sentrale myndigheter om at denne bør benyttes.

• Jernbanen tar midler fra veisektoren ved at halvparten av de midler som kommer inn til samferdselssektoren i form av trafikkavgift og drivstoffavgift går til jernbanen. Hvorfor skal Troms, som ikke har jernbane, subsidiere jernbanen?

• Kanskje egen avgift på utvalgte, offentlige- og private parkeringsplasser på øya kan bidra til finansiering av trafikktiltak på veisektoren, og øke bruk av kollektiv transport? Krever lite nye investeringer.

• Mange av de tiltak som foreslås igangsatt med finansiering over samferdselsbudsjettet er miljøtiltak som må finne finansiering over andre budsjettposter enn samferdsel.

• Utgifter til sykkelveier. I hvilken grad er disse en løsning til å redusere biltrafikk. Tromsø er en vinterby med vanskelige klimatiske forhold for sykling. Finnes det tall for hvor mange helårssyklende som finnes, og hvor de sykler?

• Å løse personbiltrafikk er i hovedsak en utfordring i rushtider. Hvor mye vil en ny bru parallelt med eksisterende over Sandnessundet bidra til dette? Hovedutfordringen er vel å løse trafikken i Giæver-bukta. Hva med en løsning i to plan? Antar at å løse problemet her vil være rimeligere enn ny bru.

LES OGSÅ: «Derfor trenger vi Tenk Tromsø»

Gode løsninger for trafikktiltak starter ved byplanlegging. Må tomter for offentlig- og privat service og næringsvirksomhet legges til Tromsøya? Det digitale kontor vil i tiden fremover kunne påvirke behov for persontransport i rushtider.