I rapporten til Troms fylkeskommune ligger det både fredningsforslag i forbindelse med flere konstruksjoner like nord for Småbåthavna på Skattøra. Det var de som først fremmet forslaget.

– Byrådet sluttet seg til deres forslag i juli, og nå ligger saken hos byutviklingskomiteen hvor den behandles videre til kommunestyret, sier byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein til iTromsø.

Saken om vern av splintvernmurene er ikke fremmed for kommunestyret, mener hun.

– Dette har versert her tidligere, men nå har vi sett på området under ett, og her er det mange små og oppbevarte områder som kan lage et flott og levende museum. Det viktigste er at alt til slutt blir vernet, sier Alvarstein.

Fredes

Formålet med fredningen er å bevare Norges og Nord-Europas best bevarte sjølufthavn og det viktigste militærhistoriske kulturminnet i Tromsø fra nyere tid, inkludert de to splintvernmurene, byggverkene utført av krigsfanger i Tromsø.

– Til sammen tar fredningen for seg hangarbygningen med spennbetongbuer, to sliper og splintvernmurene. I tillegg til en tidligere bunker, et oljehus, et betongfundament, tre gråsteinsmurer og en minnesten, opplyser kommunen om i sakspapirene til kommunestyret 26. august hvor saken vil tas opp videre.

Industriområde

Ifølge rådgiver for kulturminner og bygningsvern i kommunen, Erling Steensrup, var det i 2012 at fylkeskommunen først kom med forslaget.

– Når sjøflystasjonen ble lagt ned, ble området regulert til industriområde. Først var det ikke snakk om at den burde vernes, men så ble debatten opphetet og Luftfartshistorisk forening og Tromsø forsvarsmuseum har vært sentrale når det kommer til å få området vernet, sier Steensrup.

Stort potensial

Etter at forsvaret og flyselskapene forlot området, ble det overtatt av Tromsø kommune i 1973. I ettertid har kommunen fordelt ut tomter i området, i hovedsak til industri og handelsvirksomhet.

– Først må vi få området vernet så får vi se hva vi gjør etter dette. Per i dag drives det mye næring på området, og alt må gå seg til, sier byråden for byutvikling.

Hun mener stedet har et stort potensial for turistnæring.

– Et levende museum er vel så levende som et dødt et. Vi skal ivareta innspillene som vi får underveis, sier hun.

Saken blir tatt opp videre i kommunestyret 26. august. Deretter blir det sendt til Riksantikvaren som kan tinglyse endelig fredning først etter at Klima- og miljødepartementet har vedtatt fredningen.