Etter klage fra både avisa iTromsø og Fylkesmannen om Tromsø kommunes lukking av et møte 5. september, har kommunen gjort en nærmere juridisk vurdering av hvorvidt det var hjemmel for lukking av del to av møtet.

«Konklusjonen er at del to av det aktuelle møtet også må ansees å være et møte i et folkevalgt organ, jamfør kommunelovens §3I nr.1. Møtet skulle dermed i utgangspunktet vært åpent. En kan dermed i ettertid ikke se at det foreligger noen hjemmel for lukking av møtets del to», står det i brevet adressert til Fylkesmannen med ordfører Kristin Røymo (Ap) og administrasjonssjef Britt Elin Steinveg som avsender.

«Internt arbeidsmøte»

Det var 5. september i år at Tromsø kommune avholdt et møte om alternative forslag til gjennomføring av Tromsøpakken, samt drøfting rundt en potensiell innføring av bompenger.

Møtet omtalte ordfører Kristin Røym (Ap) som er «internt arbeidsmøte», og kastet pressen på dør uten å vise til lovlig hjemmel. Til stede på møtet var gruppeledere (foruten Frp), ordfører og leder for byutviklingskomiteen, og en prosjektleder.

Utarbeider nye rutiner

Videre i svarbrevet skriver kommunen følgende:

«En har lagt til grunn ved denne fornyede vurdering at de som var til stede hadde en reell mulighet til å påvirke den videre prosessen. Det er også vektlagt at det på et senere tidspunkt skulle fattes en endelig beslutning i saken. I tillegg er det tatt hensyn til at møtet hadde en representasjon som mest sannsynlig utgjorde et tilstrekkelig representativt utvalg av de folkevalgte.»

De avslutter med å love at de skal bedre rutinene:

«Avslutningsvis kan det nevnes at kommunen nå utarbeider konkrete rutiner for arbeidet med politiske forlik, slik at det gjøres innenfor rammen av kommunelovens bestemmelser om åpne og lukkede møter.»