Debatt:

«Tindtunnelen har ligget på vent siden 2012 og 2008»

– Når E8s regplan er ferdig vedtatt i kommunestyret, så er tiden inne til å behandle Tindtunnelens planforslag. Det har ligget på vent i kommunen siden 2012 og 2008.
meninger

Våren 2017 bevilget Stortinget 2,2 milliarder kroner til E8 i Ramfjord, hvorav 750 millioner kroner blir bompenger fra bilbrukerne.

Reguleringsplanen kom høsten 2017 fra Statens vegvesen med sluttsum 2,8 milliarder. Hvis det skulle bli resultatet, så øker bompengene til cirka 950 millioner kroner, som tilsvarer kanskje 50–60 kroner per bilpassering hver vei.

Saken er for øyeblikket stilt i bero på grunn av høyt totalbeløp. Vegvesenet og Vegdirektoratet har sendt saken til regjeringen med anbefaling om tofelts vei uten midtdelere, som kanskje kan spare 200–300 millioner.

Ordføreren, lokale Frp og andre går imot en slik innsparing. E8 i Lavangsdalen har som kjent midtdelere og tofeltsvei med passeringsfelt.

Hvis regplanen med midtdelere blir akseptert i regjeringen og vedtatt i kommunestyret i 2018, så kan anlegget påbegynnes i 2019. E8 i Ramfjord kan stå ferdig til 2022, etter over 30 års plankamper.

Hvis regjeringen beordrer tofeltsvei uten midtdelere, så må hele regplanen ut på ny høringsrunde. Da blir det neppe anleggsstart i 2019. Og noen kommer vel trekkende med vestside-spøkelset på nytt?

Når E8s regplan er ferdig vedtatt i kommunestyret, så er tiden inne til å behandle Tindtunnelens planforslag. Det har ligget på vent i kommunen siden 2012 og 2008.

Tindtunnelens plan går fra Ramfjordmoen og Fylkesvei 91 inn i fjellet i retning Tomasjord, med to kilometer vei i dagen og 10,5 kilometer tunnel, firefeltsvei og dobbeltløp. Tunnelprosjektet gjør overflødig den vestre delen av E8 i dagen, det vil si Fv 91 – Ramfjordmoen–Nordbotn–Leirbakken–Laukslett.

Denne delen av bevilgningene til E8-prosjektet kan utgjøre 35–45 prosent, det vil si i penger cirka 950 – 1.300 millioner kroner. Disse ledige midlene kan overføres til Tindtunnelen.

Bompenger på E8 i dagen som får lengre veistrekning enn veien i dag er lite hensiktsmessig. Det er bedre å betale bompenger til tunnelen med 13 kilometer veiinnkorting og stor tidsgevinst.

Overføring av bompenger til Tindtunnelen kan føre til at henimot 2/3 av Tindtunnelens anleggskostnader er finansiert. Resten kan utestå til neste behandling av NTP (Nasjonal Transportplan) i Stortinget i 2021.

Tromsø kommune har bare et lite tidsvindu til å sikre denne finansieringen og fremdriften. Etter vedtak i kommunestyret for Tindtunnelens planforslag er den vestlige delen av E8s nybygg en forkastet plan, men den har finansiering som kan overføres innen rimelig tid til Tindtunnelen. Tunnelens plan må derfor gis rimelig god prioritet i kommunens behandling.

Fristen for nye prosjekter til neste NTP er cirka oktober/november 2019. Da skal kommunens vedtak til veivesenet foreligge. Så skal veivesenet prioritere og foreslå til departementet, som skal fremlegge hele NTP for Stortinget.

Hvis Tromsø kommune vedtar E8s regplan i løpet av høsten i år, så rekker man så vidt å behandle Tindtunnelens plan før fristen høsten 2019. Planens behandling starter med seks ukers offentlig høringsrunde, som kommunen kan iverksette nå uten opphold.

Vegvesenet foreslår i Tenk Tromsø at man skal innkreve nye 300–500 millioner kroner per år i bompenger fra bilbrukerne i Tromsø. De hevder at bydelssoner og bomstasjoner på Tromsøya er nødvendig for å redusere bilkjøringen med 100.000 bilkilometer per døgn.

Tilfeldigvis oppnår man omtrent samme gevinst i redusert bilkjøring ved å få Tindtunnelen i drift. Det kan gjøres helt uten bomstasjoner på Tromsøya, bompenger, nye køer og ventetider.

Tindtunnelen gir veiinnkorting på 13,5 kilometer hver vei og får en døgntrafikk på 6.500–9.000 biler i mulig driftsperiode 2023–2048. Tindtunnelen koster bare 1/3 av planene for Tenk Tromsø.

Av og til kan man få både i pose og sekk, hvis man evner å benytte seg av gode muligheter som dukker opp!