Generelt opplyser Falck at slike saker ikke er et problem for kommunen fordi utbyggerne forholder seg til tillatelsen. Men fra tid til annen dukker det likevel opp tilfeller hvor en utbygger går ut over godkjenningen – eksempelvis ved å øke høyden på boligen.

Står på sitt

– De siste årene har vi hatt noen tilfeller hvor byggehøyden overskrides. I disse tilfellene har kommunen stått på sitt og ikke gått tilbake på sine krav.

I tilfellet Hagaveien sier byggesakssjefen at hun avventer en ny byggesøknad hvor avvikene fremkommer.

– Dersom kommunen velger å forholde seg til den opprinnelige tillatelsen, må byggherren foreta rettinger. Om det innebærer riving – helt eller delvis – beror på en konkret vurdering av hele tiltaket hvor forholdsmessigheten også spiller inn, sier Falck.

Tar tid

Erfaringsmessig tar slike saker lang tid. I tilfelle Biskop Berggravs gate, tok prosessen nærmere seks år før utbygger iverksatte de endringene kommunen krevde.

– Normalt kan ting løses langt raskere. Men dersom huseieren bruker adgangen til å klage, kan ting dra ut i tid. Uansett gir kommunen saken prioritet og holder trykket oppe.

– Ifølge naboene er det bygget et trappehus på taket i Hagaveien. I tillegg skal antall boenheter være økt fra to til fire. Kommentar?

– Utbygger har fått dispensasjon til å gå en halv meter høyere enn det som normalt tillates – til gesimshøyde 7,5 meter. Normalt skal et trappehus inngå i den.

– Når det gjelder antall boliger, omfatter søknaden to enheter, presiserer Falck.

Byggesakssjefen trekker her fram at det kun tillates tre boenheter når det er snakk om fortetting.

Parkering

– Det skyldes at vi også forlanger rom til uteareal og parkering. Blant annet skal det være plass til minst én bil per bolig samt gjesteparkering. Etter sigende er også dette noe som er påpekt i Hagaveien og som vil inngå i de videre undersøkelsene, konkluderer Laila Falck.

Engasjert firma

Utbygger Svein Hugo Hansen uttaler til iTromsø at han ikke ønsker å oppgi grunnen til at blant annet byggehøyden er kraftig overskredet. Han har overlatt den videre prosessen til et konsulentfirma.

Ifølge daglig leder i Kreahvita, Trond Pedersen, håper Hansen på en minnelig løsning i forhold til kommunen.

foto
umulig: Da huset i Hagaveien ble løftet i terrenget, ble muligheten for å få biler inn i garasjene umulig. Denne løsningen berører veien. Foto: John Strandmo