Avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland, forteller at de allerede har startet en rekke av prosessene som inngår i nedstyringen i helse- og omsorgssektoren.

Nå skal man imidlertid også i gang med tiltak som man måtte vente på politisk godkjenning for.

De største endringene som brukere, ansatte og tromsøværinger generelt vil merke er:

• Gjennomgang av hjelpe- og omsorgstiltak.

– Vi vil gå gjennom samtlige tildelinger for å se hvor det er rom for å spare penger. Dette vil vi gjøre sammen med de ansatte som er nærmest brukeren.

foto
GJENNOMFØRER: Avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland, skal gjennomføre de foreslåtte og vedtatte kuttiltakene som - om man når i mål - skal senke driftsnivået med 200 millioner kroner.

Rettighetene skal vernes

Direktøren sier at de som eventuelt får redusert tjenestenivået, vil få mulighet til å komme med innspill i forkant av vedtaket, samt de vil også få en ankemulighet.

• Gjennomgang av bemanningen på institusjoner med tanke på personalreduksjon.

– Vi skal se på antall ansatte på alle sykehjem og på Helsehuset. Vi skal drøfte dette med dem som vi eventuelt finner overtallige, deres tillitsvalgte – og vi skal drøfte saken i kommunens arbeidsmiljøutvalg.

• Gå i dialog med UNN om hvordan man skal kunne unngå at for syke pasienter blir skrevet ut fra sykehuset – og som da må bli tatt om hånd av det kommunale hjelpeapparatet

Mobile nattevakter

• Omorganisering av nattevaktsordningen i kommunale omsorgsboliger.

– I dag har vi cirka 100 stasjonære nattevakter. Vi vil se på om vi kan gjøre disse ambulerende, og om vi kan ta i bruk helseteknologi for å løse enkelte av oppgavene.

• Midlertidig åpne kommunale omsorgs- og avlastningsboliger på Seminaret

Eget bemanningskontor

– Vi skal se på om vi kan bruke noen av de 24 rommene i femte etasje til dette. Da kan vi også få stordriftsfordeler ved å samle personellet på ett sted.

• Nyorganisering av tverrfaglige behandlingstilbud for å kunne starte rehabilitering og pleie i et tidligere stadium

• Etablere bemanningskontor for tilkallingsvikarer. Per i dag har kommunen cirka 600 tilkallingsvikarer, pluss at de leier inn en rekke vikarer fra bemanningsbyråer. Kommunen ønsker å samle disse i en egen enhet der man ansetter vikarene fast.

Flere over på heltid

– Vi har allerede startet et prosjekt innenfor oppfølgingstjenesten der vi prøver dette ut, og den vil være i full drift i høst.

• Øke antall heltidsstillinger

– Vi har fått til tre separatavtaler med fagforeningene for å kunne jobbe mer helg og ha flere i fulle stillinger. Dette ønsker vi å videreføre

Dette er tiltakene som skal gjennomføres på kort sikt.

I et lengre perspektiv vil man også jobbe aktivt med å få redusert sykefraværet blant de ansatte – som er blant landets høyeste.

Vanskelig å nå målene i år

– Vi har allerede startet et systematisert arbeidsmiljøarbeid – det gjorde vi i 2017, for sykefraværet koster oss store summer.

På lik linje med politikerne og de tillitsvalgte (se egen sak) er ikke heller Trond Brattland overbevist om at de vedtatte innsparingene vil bli oppnådde i 2018.

– Vi sikter selvsagt på å gå i balanse i 2018, men det vil være vanskelig. Det som er viktigst er imidlertid å få en drift som vi har penger til, sier han.